August 25, 2016

Home page

Đêm Thánh Nhạc 
Lời Tạ Ơn
Tại Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Việt Nam GTA
Thứ Bảy ngày 31 tháng 10 năm 2015
Tại 650 McNicoll Aven. Toronto, Ontario M2H 2E1

DSC9040

Đời Sống Biển Đổi Khi Gặp Chúa Jêsus Christ

Thưa quý anh, chị, em trong Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Việt Nam GTA, là Mái Ấm Cộng Đồng Việt Nam tại GTA.  Hôm nay tôi được phép trong mấy phút để bày tỏ…..

Xem Tiếp

Sống Đẹp Lòng Chúa

Kinh Thánh:  “Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình.

Hãy thường thường sẵn sàng để tra rlowfi mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anhe m, song phải hiển hòa và kính sợ.” (IPhi-e-rơ 3:15)…..

Xem Tiếp